Кухненско оборудване

Добрата вентилация в кухнята е задължителна, предвид специфичните процеси при приготвянето на храната и най-вече отделянето на значителни количества топлина, водни пари и различни миризми. Нейната основна функция е да осигури подаване на достатъчно количество пресен въздух, като едновременно с това ефективно отвежда замърсения въздух. Това е от изключително значение и за хигиенните изисквания и намаляването на риска от възникване на пожар. Не по-малко важен е и фактът, че липсата на качествена вентилационна система в кухненското помещение на хотели, ресторанти и др.  значително влошава условията на труд и оказва неблагоприятно въздействие върху персонала. 

Видът на вентилационната инсталация за всяко кухненско помещение се определя в зависимост от големината и разположението му. При по-малки кухни или кухни със сезонен характер се препоръчва инсталирането и експлоатацията на общообменна смукателна вентилация. При разположените в залите микрокухни, се изгражда местна смукателна вентилация, а при средноголеми и големи кухни - едновременно и смукателна, и нагнетателна вентилационни инсталации, като за местната смукателна вентилация е необходимо да се предвиди отделен вентилатор. В В този случай не се препоръчва обединяване на вентилационните системи от кухнята и залата.